Mar 19, 2009

Akta dan peraturan mengenai Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) mengikut Rang Undang-Undang Malaysia

1. Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80)
2. Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987 (Akta667)
3. Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta331)
4. Dasar Negara bagi Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat.
- Dasar Malaysiana {Soalan PTK1 1/2008}
- Dasar Pendigitan
- Dasar Manuskrip Melayu {Soalan PTK2 1/2008}
- Dasar Hadiah & Pertukaran
- Dasar Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)
- Dasar Sumber Media {Soalan PTK1 1/2008}
- Dasar Khidmat Nasihat & Perundingan
- Dasar Pengurusan Dokumen Terperingkat
- Dasar Pelupusan sumber Perpustakaan
- DasarPembelian & Pendokumentasian Bahan Monograf & Bahan-Bahan Bercetak Lain.
- Dasar Pemuliharaan Sumber Perpustakaan
- Dasar Sumber Manusia
Sumber : Perpustakaan Negara Malaysia

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...