Mar 19, 2009

SEJARAH PERPUSTAKAAN DI MALAYSIA- Bermula tahun 1956, apabila Malayan Library Group (MLG) menghantar memorandum iaitu Public Library Services for the Federation of Malaya.
- Memorandom ini mencadangkan penubuhan Lembaga Perpustakaan Negara yang mempunyai kuasa ekseklusif bagi memulakan perkhidmatan Perpustakaan Negara.
- Pada tahun 1959-1961, usaha ke arah menubuhkan Perpustakaan Negara digerakkan oleh beberapa badan profesional, persatuan & pertubuhan seperti Persatuan Perpustakaan Malaysia, organisasi swasta dan orang perseorangan.
- Pada tahun 1962, Yayasan Lee menyumbangkan derma sebanyak RM500,000.00 bagi memulakan tabung Perpustakaan Negara.
- Tahun 1963, Arkib Negara Malysia menyediakan laporan kajian berkenaan penubuhan Perpustakaan Negara di Kuala Lumpur.
- Tahun 1966, kerajaan memberikan tanggungjawab menubuhkan Perpustakaan Negara kepada Jawatankuasa Perpustakaan Negara. Akta Pemeliharaan Buku-buku telah diluluskan.[Telah dimansuhkan dan diganti dengan Klik sini..] {Soalan PTK 1/2009}
- Akta ini mewajibkan penerbit di Malaysia menyerahkan 2 naskah buku setiap terbitan.
- Tahun 1972, pada 1 September ; Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80) diluluskan & Bahagian Rujukan dibuka kepada awam di Bangunan UMBC.
- Tahun 1975, Perkhidmatan pinjaman awam dimulakan.
- Tahun 1977, PNM menjadi Jabatan Kerajaan Persekutuan.
- Tahun 1982, Perpustakaan Negara Malaysia menjadi Pusat Kebangsaan bagi International Standart Book (ISBN).
- Tahun 1983, Perpustakaan Negara diisytiharkan sebagai Pusat Manuskrip Melayu.
- Tahun 1986, Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 mengantikan Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1966.
- Tahun 1987, akta dipinda kepada ; Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987(Akta A667)
- Tahun 1988, PNM memperoleh sistem komputer pertamanya dan Sistem Pembekalan Penerbitan di lancarkan.
- Tahun 1990, PNM memulakan sistem Katalog Awam Atas Talian atau Online Public Access Catalogue (OPAC).
- Tahun 1992, PNM berpindah ke bangunan barunya di Jalan Tun Razak hingga kini.

Sumber : Panduan Mengurus Perpustakaan

Akta dan peraturan mengenai Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) mengikut Rang Undang-Undang Malaysia

1. Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80)
2. Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987 (Akta667)
3. Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta331)
4. Dasar Negara bagi Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat.
- Dasar Malaysiana {Soalan PTK1 1/2008}
- Dasar Pendigitan
- Dasar Manuskrip Melayu {Soalan PTK2 1/2008}
- Dasar Hadiah & Pertukaran
- Dasar Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)
- Dasar Sumber Media {Soalan PTK1 1/2008}
- Dasar Khidmat Nasihat & Perundingan
- Dasar Pengurusan Dokumen Terperingkat
- Dasar Pelupusan sumber Perpustakaan
- DasarPembelian & Pendokumentasian Bahan Monograf & Bahan-Bahan Bercetak Lain.
- Dasar Pemuliharaan Sumber Perpustakaan
- Dasar Sumber Manusia
Sumber : Perpustakaan Negara Malaysia

Pengkatalogan dan Pengelasan Koleksi Perpustakaan.


{Soalan KPSL 2003}
Tujuan Pengkatalogan & Pengkelasan

- Mengurus dan menyusun bahan-bahan maklumat dengan sistematik.

- Memudahkan penyimpanan dan capaian kepada bahan-bahan didalam sebuah perpustakaan.

PENGKATALOGAN - proses menyediakan rekod katalog bahan maklumat.

- Setiap rekod katalog perlu mempunyai nombor kelas, keterangan deskriptif dan tajuk perkara.

PENGKELASAN - satu sistem klasifikasi satu cara sistematik untuk menyusun objek, konsep dan rekod.
Tujuan :
- mengumpul bahan dalam susunan yang membawa makna.
- menyediakan cara istematik bagi mencapai bahan di rak dan juga di dalam katalog atas
talian.
- memudahkan penyusunan semula bahan selepas digunakan.
- membuat katalog berdasarkan subjek bahan.

Bahagian Rekod Katalog.

1. Pengkelasan

- nombor kelas dihasilkan menggunkan sistem-sistem pengkelasan yang dicipta.
- nombor kelas adalah unuk bagi setiap bahan maklumat dan berfungsi sebagai alamat
kepada bahan maklumat.
- dengan merujuk kepada nombor kelas ini, kita dapat mengetahui kedudukan bahan itu di
rak perpustakaan dan dapat mencarinya dengan mudah.
- dikenali sebagai nombor panggillan atau call number.

2. Pengkatalog deskriptif

- menyatakan maklumat bibliografik bahan maklumat.
- maklumat bibliografik adalah pengarang,tajuk,edisi,penerbit,tempat & tahun
terbitan,muka surat serta saiz bahan.
- 3 peralatan yang perlu digunakan bagi menyediakan maklumat deskriptif:

i) ISBN (International Standart Bibliografic Description)
ii) AACR2r (Anglo-American Cataloguing Rules,Second Edition, 1988 Revision)
iii) Dublin Core (Dublin Metadata Core Element Set)

3. Pengkatalogan tajuk perkar
a.

Sistem Pengekelasan (yang utama di dunia)
1. Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey / Dewey Decimal Classification (DDC).
2. Sistem Pengkelasan Perpustakaan Kongres / Library of Congress Classification (LCC)

Kawalan Autoriti
- diperlukan bagi memastikan setiap terma, istilah ataupun frasa yang digunakan untuk nama,
judul dan tajuk perkara adalah konsisten pada setiap masa.
- konsep ataupun subjek boleh diekspresi dengan pelbagai perkataan ataupun istilah.
- istilah yang tetap atau standart perlu ditentukan diantara kesemua istilah yang ada.
- istilah perlu digunakan pada setiap masa kerana ia diiktiraf sebagai piawaian atau standart
yang di guna pakai.
- ini penting, kerana istilah digunakan sebagai punca capaian untuk mencari maklumat.
- sekiranya tiada piawaian, pelbagai istilah digunakan akan menyebabkan maklumat tidak dapat dicapai dengan berkesan.

MARC
- adalah piawaian yang digunakan bagi mengkodkan rekod katalog ataupun rekod bibliografi
dalam bentuk elektronik.
- kebanyakan perpustakaan si seluruh dunia menyediakan rekod katalog dengan merujuk kepada
piawaian atau standart penyediaan rekod bibliografik dalam bentuk elektronik yang di panggil
MARC (Marchine-Readable Cataloging Record)
- butiran yang terdapat pada kad katalog tidak boleh dimasukkan ke dalam komputer begitu
sahaja bagi menghasilkan katalog elektronik.
- kompute memerlukan kod khas bagi membolehkan ia membaca maklumat yang di masukkan.
- rekod MARC mengandungi kod bagi setiap butiran bibliografik.
- peraturan-peraturan perlu diikuti nagi menghasilkan rekod elektronik yang baik.
- di selenggara oleh Perpustakaan Kongres, Amerika Syarikat.
- sistem automasi perpustakaan direka dengan modul yang mempunyai 1 program khusus yang membenarkan rekod MARC dimasukkan dan dibaca.
- dengan ini katalog dapat dimasukkan, disimpan dan di capai semula pada bila-bila masa.
- terdapat kod-kod yang bertindak sebagai arahan kepada perisian komputer. Dikenali sebagai
penanda medan (field tag).


Sumber : Panduan Mengurus Perpustakaan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...